طراحی و اجرای واحد ۲ اقامتی کارخانه واقع در شهرک صنعتی بادرود

به سبک مدرن با ایجاد فضای کاربردی جهت میتینگ کاری و استراحت

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

پروژه واحد اقامتی کارخانه

طراحی و اجرای واحد ۲ اقامتی کارخانه واقع در شهرک صنعتی بادرود

به سبک مدرن با ایجاد فضای کاربردی جهت میتینگ های کاری و استراحت

  • نام پروژه: طراحی و اجرای واحد اقامتی کارخانه
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: سبک مدرن
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت : شهرک صنعتی بادرود