طراحی واحد اداری باید بر اساس اصول و ضوابطی باشد که یک محیط اداری به آن نیازمند است.

یک طراحی اصولی می تواند راندمان کاری را در محیط افزایش دهد و آرامش کارکنان را فراهم آورد.

مخفی کردن اطلاعاتنمایش اطلاعات

پروژه اداری کارخانه

طراحی واحد اداری باید بر اساس اصول و ضوابطی باشد که یک محیط اداری به آن نیازمند است.

یک طراحی اصولی می تواند راندمان کاری را در محیط افزایش دهد و آرامش کارکنان را فراهم آورد.

  • نام پروژه: اداری کارخانه
  • سال اجرا: 1400
  • نوع پروژه: طراحی اداری
  • مدت زمان اجرا: 2 ماه
  • موقعیت : شهرک صنعتی بادرود